Notícies
Publicat el 30 de juny de 202330.06.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova el funcionament dels diferents òrgans i les retribucions dels càrrecs electes
Ple d'organització del 28 de juny

El plenari del nou mandat 2023-2027 ha començat a fer camí. El 28 de juny es va celebrar el Ple extraordinari d'organització i de designació de representants als diferents òrgans municipal i altres ens supramunicipals dels quals forma part l'Ajuntament. 

El Ple, amb 28 punts en l'ordre del dia, es va iniciar donant compte de 5 decrets d'alcadia: el de delegació de regidories, el de designació de membres de la Junta de Govern, el de nomenament de tinencies d'alcaldia, el de delegació d'atribucions a la Junta de Govern i per últim el decret sobre col·locació de regidors i regidores en el plenari.

Amb els decrets de delegació el cartipàs municipal queda constituït de la següent manera:

Marc Almendro Campillo: Alcade i regidor de Comunicació i Transparència / Serveis Interns / Obres Públiques i Urbanisme

Mercè Vizern López: 1 tinent d'alcalde i regidora de Ciutadania / Gent Gran / Participació i Associacionisme / Festes / Espai Agrari

Israel Payà Todolí: 2n tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana / Serveis Municipals

Cristóbal Zueras Rosales: 3r tinent d'alcalde i regidor de Serveis Socials / Cooperació al desenvolupament

Roser Ollé Llobet: 4t tinent d'alcalde i regidora d'Equitat i Feminismes / Salut i Benestar

Oscar Zabia Bargues: 5è tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gemma Grau Huelves: regidora d'Educació i Infància / Adolescència i Joventut/ Adjunta a Obres Públiques 

Elisabet Vilaró Gea: regidora de Cultura i Identitat / Turisme

Sandra Serrahima Artiga: regidora d'Esports

Montserrat Gismero Elvira: regidora de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Comerç / Ocupació 

La Junta de Govern estarà presidida per l'alcalde Marc Almendro i estarà integrada per 5 regidors/es: Mercè Vizern, Israel Payà, Cristóbal Zueras, Roser Ollé, Oscar Zabia. Aquest òrgan, que es reuneix setmanalment, té delegades les següents atribucions: 

a)    L'aprovació de l'oferta d'ocupació pública, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, i de les bases de proves selectives del personal i de concursos per a la provisió de llocs de treball.

b)    L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

c)    Les contractacions i concessions de tota classe, quan el seu import excedint de 25.000 euros no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris.

d)    L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan el seu import no excedeixi del 10% de els recursos ordinaris del Pressupost municipal.

e)    L'alienació de patrimoni quan el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i en el supòsit de la de béns immobles, quan estigui prevista en el pressupost, i en la de béns mobles excepte els declarats de valor històric o artístic.

f)     L'aprovació de qualsevol despesa l'import de la qual excedeixi de 25.000 euros.

g)    L'atorgament de les llicències d'obres majors.


Les sessions ordinàries del Ple municipal es mantenen, com fins ara, l’últim dijous de cada mes a les 19.30h, igual que les Comissions informatives que es fan la setmana anterior al Ple. A la sessió també es va acordar la creació de la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Informativa del POUM, amb la celebració de dues sessions anuals al gener i al juny, a més de les extraordinàries que es puguin convocar.

Al plenari també es va acordar la creació d'una segona plaça de personal eventual d'un assessor municipal amb una retribució anual bruta de 25.000 euros i una dedicació de jornada completa. També es va aprovar la modificació de la plaça eventual de cap d'alcaldia, que ja s'havia creat a l'anterior mandat, amb una dotació de 35.000 euros bruts anuals i una dedicació de jornada completa. Aquest punt va ser aprovat amb el vot en contra de PP i Primàries Alella i l'abstenció de Per Alella Junts. 

Retribucions i assignacions
El Ple d'organització també va aprovar les retribucions que cobraran els càrrecs electes, així com les assignacions als grups municipals. Aquest va ser el punt que va generar controvèrsia  entre el govern i el grup del PP, ja que es va aprovar una proposta del govern transaccionada amb Per Alella Junts-CM segons la qual s'augmenta la dedicació al 45% de la jornada i l'assignació fins a 15.153 euros bruts anuals al portaveu del grup municipal amb més de 3 representants (Per Alella Junts-CM), mentre que els portaveus de la resta de grups de l'oposició, que tenen menys de 3 membres, podran acollir-se a una dedicació parcial del 30% per la qual percebran una assignació de 10.102 euros bruts anuals. El PP va considerar que aquesta diferenciació suposa "un greuge comparatiu" entre les diferents forces de l'oposició.

La proposta aprovada estableix la dedicació exclusiva de l'alcalde i les dedicacions parcials de 6 regidors i regidores del govern. Les retribucions són les següents: 

 • Marc Almendro Campillo: dedicació exclusiva amb 45.000 euros bruts anuals 
 • Mercè Vizern López: dedicació parcial del 98%  amb 37.000 euros bruts anuals
 • Israel Payà Todolí: dedicació parcial del 98% amb 37.000 euros bruts anuals
 • Elisabte Vilaró Gea: dedicació parcial del 98% amb 33.000 euros bruts anuals
 • Gemma Grau Huelves: dedicació parcial del 89% amb 30.000 euros bruts anuals 
 • Sandra Serrahima Artiga: dedidació parcial del 48% amb 16.163 euros bruts anuals
 • Montserrat Gismero Elvira: dedicació parcial del 48% amb 16.163 euros bruts anuals

Els altres 3 membres del govern: Cristóbal Zueras Rosales, Roser Ollé Llobet i Oscar Zabia Bargues, percebran assignacions per assistència a les sessions dels òrgans municipals, igual que els regidors i regidores de l'oposició que no rebin la retribució de portaveu del grup municipal. Les assignacions per assistències seran aquestes:

 • 350 euros per assistència a la sessió del Ple municipal
 • 200 euros per assistència a la sessió de la Junta de Govern
 • 100 euros per assistència a les sessions de les comissions informatives i especials
 • 40 euros per assistència a meses de contractació 

Pel que fa als grups municipals s'estableix una assignació fixa de 500 euros anuals per a cada formació i una variable de 305 euros anuals per cada regidor/a del grup municipal. Així, ERC+SxA percebrà 2.940 euros anuals, Per Alella Junts-CM 1.720 euros, PP i Alella Primer-PSC 1.110 euros i Primàries Alella 805 euros.

La proposta de retribucions es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte el PP que va votar en contra.

Representació als consells municipals i òrgans supramunicials

El Ple va aprovar la designació de les persones que representaran el Consitori alellenc als diferents ens: 

Alguns d'aquests òrgans com la Mancomunitat de Serveis, el Consell d'Educació, el Consell Municipal d'Habitatge Social, el Consell de Poble variaran les designacions durant el mandat perquè puguin tenir representació tots els grups municipals. 

Podeu veure la sessió del Ple en aquest vídeo

×  
Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alella 28/06/2023 Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alella 28/06/2023

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina