Ajuntament d#39;Alella
Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Els consells municipals de participació
 

Què són?

 • Els consells consultius es basen en un grup estable format per representants de grups i entitats de tots els sectors del municipi (i en ocasions també, ciutadania a títol individual) per portar a terme el seguiment, la consulta i/o la formulació de propostes en relació a l'acció de govern en matèries concretes d'abast municipal.

Qui hi participa?

 • Poden participar-hi entitats i associacions.
 • En algunes comissions, també persones a títol individual inscrites prèviament.
 • Personal tècnic municipal que s'encarrega de la dinamització dels debats, així com de garantir-ne el bon funcionament.

Com participar-hi?

 • Els consells s'han de reunir com a mínim un cop l'any per tal de debatre l'estat del municipi en els temes de la seva competència.
 • Es poden crear comissions de caràcter permanent o temporal sobre matèries concretes, així com grups de treball de caràcter temporal per afrontar temes que el ple del consell consideri necessaris.

CONSELL DEL POBLE

Què és?

És l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal.

Les seves funcions són: 

 1. Participar, reflexionar i deliberar sobre les qüestions principals del poble.
 2. Formular propostes en relació a l'acció de govern en matèries concretes d'abast municipal.
 3. Seguiment i consulta de temes important que afecten a la vida dels alellencs i alellenques.
 4. Participar en els processos participatius i fer-ne seguiment.

Qui hi participa?

 • La composició del Consell de Poble haurà de seguir criteris de diversitat de gènere, edat i seccions electorals i representar diferents perfils del municipi, amb la voluntat d'aconseguir el màxim de representació polític i social.
 • En el cas, que es presentin més candidatures que els membres previstos en el Reglament de Participació, se seleccionaran les persones candidates per sorteig
  públic.

Com participar-hi?

 • El Consell de Poble es reunirà de manera ordinària com a mínim dues vegades l'any. Es convocarà de manera extraordinària sempre que el president o presidenta ho consideri o ho demani almenys un terç de les persones membres.
 • Les sessions ordinàries les haurà de convocar la presidència en un termini mínim de 7 de dies hàbils abans de la data de celebració de l'assemblea plenària.

Representants municipals: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Mercè Vizern López (ERC+SxA), Montserrat Gismero Elvira (AP-PSC), Esteve Garcia-Ossorio Barroso (Per Alella Junts-CM), Carmen Torres Cassany (PP), Glòria Monné Fernández (Primàries Alella).

ACTES

Convocatories

CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS

Què són?

 • Els Consells sectorials municipals són òrgans de participació sectorial tenen com a objectiu afavorir la participació ciutadana en temes sectorials, contribuir a la deliberació democràtica i fer un seguiment de l'acció de govern de la matèria corresponent. Estan vinculats a un tema concret o a una part delimitada del terme municipal.
 • Presidirà els Consells sectorials municipals l'alcalde o l'alcaldessa o persona a qui delegui.
 • El Ple Municipal acordarà la creació i l'extensió del Consell sectorial municipal i el seu reglament.

Les funcions dels Consells sectorials municipals han de ser, com a mínim, les següents:

 1. Participar, reflexionar i deliberar sobre els temes de l’àmbit pel que ha estat creat el consell.
 2.  Formular propostes i suggeriments en relació a l’àmbit del consell.
 3. Seguiment i consulta en relació a l’àmbit del consell.

Consells sectorials existents: