Ajuntament d#39;Alella
Portada|Cooperació|Suport a projectes de cooperació al desenvolupament
 

L'Ajuntament d'Alella destina des de l'any 2006 el 0'7% dels seus ingressos ordinaris del pressupost municipal a la Cooperació Internacional. Aquest exercici és el resultat de la voluntat política de complir amb la resolució presa el 1970 per l'Assemblea de les Nacions Unides, que acorda la necessitat de destinar com a mínim aquest percentatge per tal d'erradicar la pobresa extrema.
Una part d'aquests diners es destinen cada any a donar suport a projectes de desenvolupament que s'atorguen en funció de la valoració que realitza la Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella.
Des de 2011 que els projectes seleccionats formen part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat formada per ajuntaments catalans i d'altres institucions municipalistes que gestiona les qüestions de desenvolupament i solidaritat.

  Projectes subvencionats l'any 2023  

A proposta de la Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella i d'acord amb els criteris establerts, la Junta de Govern Local celebrada el 29 de juny de 2023 va acordar atorgar una subvenció per concessió directa al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per un import de 39.000 euros per donar suport a set projectes de cooperació al desenvolupament 

 

Projecte: DRET A L'AIGUA POTABLE: DUES ESCOLES I UN POBLAT COM A TITULARS DE DRETS (BURKINA FASO)

Promogut per: Aigua per al Sahel

Import: 6.128€

Descripció del projecte: El projecte consisteix en la construcció i posada a punt de tres pous d'aigua potable a Burkina Faso. 

×  
Posada a punt de tres pous d'aigua a Burkina Faso, promogut per Aigua per al Sahel Posada a punt de tres pous d'aigua a Burkina Faso, promogut per Aigua per al Sahel

 

Projecte:  MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL DE LA DONA CAMERUNESA (CAMERUN)

Promogut per: Agermanament Sense Fronteres

Import: 6.012€

Descripció del projecte: El programa d'empoderament de les dones de les zones rurals del centre del Camerun. 

×  
Programa d'apoderament de dones a les zones rurals del Camerun, de Agermanament Sense Fronteres Programa d'apoderament de dones a les zones rurals del Camerun, de Agermanament Sense Fronteres

 
Projecte MILLORA DE L'ACCÉS A L'EDUCACIÓ I A L'ALIMENTACIÓ DELS INFANTS MÉS VULNERABLES DE BISSALANCA (GUINEA BISSAU)

Promogut per: Associació Mèdica per a la Infància de Catalunya (AMIC)

Import: 6.012€

Descripció del projecte: pretén contribuir a la millora de l'accés a l'educació primària, especialment dels infants que viuen en la pobresa extrema, així com a l'eradicació de la pobresa a través de la formació.

×  
Millora de l'accés a l'educació i l'alimentació dels infants de Bissalança, a Guinea Bissau, d'AMIC Millora de l'accés a l'educació i l'alimentació dels infants de Bissalança, a Guinea Bissau, d'AMIC

Projecte: MANTENIMENT DEL LABORATORI I DE LA PRODUCCIÓ LOCAL DE MEDICAMENTS ESSENCIALS ALS CAMPAMENTS SAHRAUÍS A TINDOUF (ALGÈRIA)

Promogut per: Medicusmundi mediterrània.

Import: 5.645€

Descripció del projecte: el projecte pretén mantenir el funcionament del laboratori de producció de medicaments que ja porta 25 anys funcionant.

×  
Manteniment del laboratori als campaments sahrauís de Tindouf, de Medicusmundi mediterrània Manteniment del laboratori als campaments sahrauís de Tindouf, de Medicusmundi mediterrània

 
Projecte: RECOLZAMENT SOCIOJURÍDIC A PERSONES EN DESPLAÇAMENT FORÇAT A LA FRONTERA SUD DE MÈXIC I NORD DE GUATEMALA (MÈXIC)

Promogut per: La Garriga Societat Civil 

Import: 5.377€

Descripció del projecte: té per objectiu l'assessorament legal i suport psicosocial a persones en desplaçament forçat a la frontera entre Mèxic i Guatemala a Tapachula. 

×  
Assessorament legal i suport a persones desplaçades a Tapuchula, de La Garriga Societat Civil Assessorament legal i suport a persones desplaçades a Tapuchula, de La Garriga Societat Civil

 

Projecte: APODERAMENT DES DE LA SAVIESA (BURKINA FASO)

Promogut per: Associació Socioeducativa NouSol (NouSol ONG) 

Import: 4.949€

Descripció del projecte: pretén enfortir l'autonomia de les dones que pertanyen a la Federació Hakilisigui a través de formació per tenir una feina i apoderament econòmic; tenir més autonomia dels seus drets sexuals i reproductius i viure una vida lliure de violències masclistes. 

 

×  
Enfortiment l'autonomia de les dones de la Federació de Hakilisiqui, a Burkina Faso, de NouSol Enfortiment l'autonomia de les dones de la Federació de Hakilisiqui, a Burkina Faso, de NouSol

Projecte: FINALITZACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT D'AGUACATÁN (GUATEMALA) 

Promogut per: GERDD, Gestora de Recursos pel Desenvolupament del Discapacitat.

Import: 4.877€

Descripció del projecte: pretenen finalitzar la construcció de l'escola adaptada per a persones amb diversitat funcional.

×  
Projecte per finalitzar la construcció d'una escola adaptada a Aguacatán, Guatemala, de GERDD Projecte per finalitzar la construcció d'una escola adaptada a Aguacatán, Guatemala, de GERDD

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixen durant l'execució dels projectes anomenats, que es duran a terme durant l'any en curs i en un màxim dels 24 mesos següents. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) haurà de justificar la realització de l'obra o activitat en un període màxim de 36 mesos, a comptar des l'acord de concessió i mitjançant la presentació de:

a)    Anualment, un resum de l'estat d'execució de tots els projectes finançats per l'Ajuntament, de les convocatòries que no estiguin totalment justificades.

b)    Els resums dels informes de seguiment narratiu dels projectes finançats per l'Ajuntament, en la mesura que el Fons Català els vagi rebent.

c)    En el moment de finalització del projecte, un resum de l'informe narratiu final i una certificació de la gerència de Fons Català conforme els recursos econòmics aportats per l'Ajuntament han estat executats i correctament justificats.

d)    Els documents que justifiquen l'actuació es troben arxivats a la seu del FCCD i a disposició de l'Ajuntament d'Alella, per a qualsevol comprovació durant el període que marca la llei. Els justificants, que poden tractar-se de despeses fetes en origen o no, aniran majoritàriament a nom de l'ONGD o de les contraparts locals d'aquesta. 

e)    El FCCD justificarà mitjançant auditoria interna i a any vençut, la part de subvenció dedicada a les despeses de gestió i funcionament de la pròpia associació, que no passarà en cap cas del 10%.

El pagament de la subvenció es realitzarà per avançat, per import del 100% de la quantitat atorgada a partir de l'acord de la Junta de Govern. Així mateix, abans del pagament s'haurà d'acreditar trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant l'aportació dels corresponents certificats.

 

Coneix els projectes finançats en els darrers anys:

 

SEGUEIX-NOS AL Logo twitter Logo facebook