Ajuntament d#39;Alella
Portada|Tributs i finances locals|Estabilitat pressupostÓria, sostenibilitat financera i nivell d'endeutament
 

La liquidaciˇ del pressupost es regula al Text refˇs de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marš; la Llei OrgÓnica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostÓria i sostenibilitat financera; el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capÝtol primer del tÝtol sisŔ de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matŔria de pressupostos; i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucciˇ del model normal de comptabilitat local.

Des de l’Órea d'Hisenda confeccionem un expedient sobre la liquidaciˇ format per aquest informe, els annexos on s’ adjunten les dades amb major detall, la proposta d'aprovaciˇ i el decret d'aprovaciˇ. Procedim a continuaciˇ a mostrar les dades mÚs significatives, extretes en essŔncia del programa de comptabilitat.

Inclou els segŘents valors: 

  • Ingressos pressupostaris de l'exercici corrent
  • Despeses pressupostÓries de l'exercici corrent
  • Drets del pressupost tancats
  • Obligacions del pressupost tancats
  • Resultat pressupostari
  • Romanent de tresoreria
  • Compte financer
  • Estabilitat pressupostÓria
  • Sosteniblitat financera