Ajuntament d#39;Alella
Portada|Seguretat i prevenció|Serveis de la Policia Local
 

 La Policia Local és l'encarregada de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals i les llibertats públiques, així com fer complir les ordenances, bans municipals i altres disposicions municipals. Les tasques policials són diverses i abasten diferents àmbits com ara l'administratiu, l'assistencial, el de seguretat i el de control del trànsit.

POLICIA ADMINISTRATIVA
Com a policia administrativa, la Policia Local realitza funcions de control de tot allò que suposi una alteració a la normativa de les ordenances i demés disposicions municipals, entre d'altres, el control d'obres, venda ambulant, animals, sorolls, olors, abocaments ...

POLICIA ASSISTENCIAL
Com a policia assistencial, la Policia Local presta serveis d'ajuda a les persones, d'atenció a les víctimes, col·labora amb els serveis d'emergència i actua en situació de conflictes, especialment quan es tracta de menors i gent gran. Entre d'altres intervencions participen en serveis d'assistència mèdica, ambulàncies, drogodependències, psiquiàtrics, gent perduda, rescats, morts i intents de suïcidi.

POLICIA JUDICIAL
Com a policia judicial, la Policia Local té un paper molt important dins de l'esquema de la seguretat ciutadana, com a prevenció i persecució del delicte.

POLICIA DE TRÀNSIT
Com a policia de trànsit, la Policia Local duu a terme serveis de control i regulació de trànsit amb la finalitat de facilitar la circulació dels vehicles i la seguretat dels vianants. També interve en els accidents de trànsit, assistint i informants als implicats, recollint les dades i proves de l'accident per investigacions i atestats pertinents, i restablint la seguretat del trànsit.

EDUCACIÓ VIÀRIA
Al llarg de l'any es fan diferents campanyes de sensibilització que tenen com a objectiu   afavorir comportaments més segurs i i més respectuosos amb la normativa viària, mitjançant la informació i la formació als vianants. Les campanyes d'educació viària estan adreçades principalment a la població en edat escolar.