Ajuntament d#39;Alella
Portada|Ajuntament|Retribucions cārrecs electes
 

Retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació i assignacions als grups polítics municipals.
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75; l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, retribucions i indemnitzacions.

a)    Retribucions

    Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han d'assumir el pagament de les quotes.

    Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a cadascun d'ells en atenció al seu grau de responsabilitat.

b)    Indemnitzacions

    Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.

c)    Assistències

    Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

d)    Assignació als grups polítics municipals

    Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells.

El Ple municipal va aprovar en sessió extraordinària celebrada el 27 de juny de 2019 (amb el vot a favor d'ERC+SxA, l'abstenció d'Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer-PSC i el vot en contra de JxCAT-JUNTS, Gent d'Alella i Ciutadans),  les següents retribucions, indemnizacions, assistències i assignacions al grups polítics municipals.

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DEL GOVERN

Marc Almendro Campillo (ERC+SxA). Alcalde i responsables de les regidories de Serveis Territorials, Comunicació i Participació i Transparència. Dedicació exclusiva. Retribució bruta de 45.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

M.Teresa Vilaró Comas (ERC+SxA). Primera Tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Infància i Cooperació al Desenvolupament.  Només perceb el que s'estableix per assistència a les sessions i comissions. Règim retributiu d'assistències.

Israel Payà Todolí (ERC+SxA). Segon Tinent d'alcalde i delegat de les regidories de Serveis Interns, Seguretat Ciutadana i Esports i Promoció Econòmica.  Dedicació parcial del 98%.  Retribució bruta de 33.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Elisabet Vilaró Gea  (ERC+SxA). Delegada en les regidories de Cultura, Identitat i Turisme i Equitat . Dedicació parcial del 98%.  Retribució bruta de 33.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Mercè Vizern López (ERC+SxA). Delegada de les regidories de Serveis a les Persones, Festes, Gent Gran i Adolescència i Joventut.  Retribució bruta de 33.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.  

Xènia Matas Castany (ERC+SxA). Tercera Tinent d'alcalde i delegada de les regidories de Medi Ambient i Sostenibilitat. Només perceb el que s'estableix per assistència a les sessions i comissions. Règim retributiu d'assistències. Va renunciar al càrrec el 27 de maig de 2022. 

Joan Pugibet Muntané (ERC+SxA). Quart Tinent d'alcalde i delegat de la regidoria de Serveis a les Persones. Només perceb el que s'estableix per assistència a les sessions i comissions. Règim retributiu d'assistències. (Incorporació al Ple del 22 de juliol de 2021, després de la renúncia presentada per la regidora Laura Ribalaiga al Ple del 23 de juny de 2021)

Josep Bardés Conesa (Gent d'Alella). Delegat de la regidoria de Promoció de la Salut, Ocupació i Ciutadania. Dedicació parcial del 45%.  Retribució bruta de 15.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social. (Segons les retribucions aprovades al Ple del 25 de març de 2020).  

RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE L'OPOSICIÓ

Esteve García-Ossorio Barroso (JxCAT-JUNTS). Règim retributiu d'assistència (a partir de l'1 de maig de 2021)Dedicació parcial del 35%.  Retribució bruta de 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social (Fins a l'1 de maig de 2021 que passa a Règim retributiu d'assistència)

Natàlia Brenes Cordero. Dedicació parcial del 35%. Retribució bruta de 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social (a partir de l'1 de maig de 2021). Règim de retribucions per assistències fins a l'1 de maig de 2021. 

Mark Ullod López  (Alternativa per Alella-CUP). Dedicació parcial del 35%.  Retribució bruta de 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Cristóbal Zueras Rosales. Règim retributiu d'assistència (fins a l'1 de gener de 2020).  Dedicació parcial del 35%.  Retribució bruta de 10.200 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social (a partir de l'1 de gener de 2020). 

 

ASSISTÈNCIES A SESSIONS I COMISSIONS

Assistències a sessions

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, percebran per l'assistència a les sessions que portin a terme els òrgans municipals, les següents quantitats:

  • Sessions de Ple:  300 euros/sessió      
  • Sessions de la Junta de Govern: 150 euros/sessió
  • Sessions de les Comissions Informatives i especials: 100 euros/sessió   
  • Sessions Meses de contractació: 40 euros/sessió 


Els regidors/es percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions de les Comissions Informatives de les quals formi part, encara que no s'arribin a realitzar per manca del quòrum necessari, o no assistència del seu president, si prèviament no l'ha desconvocat amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

INDEMNIZACIONS

Indemnizacions per comissions de serveis

Les comeses especials que circumstancialment hagin de realitzar els membres de l'Ajuntament, fora del terme municipal, donaran lloc a les mateixes indemnitzacions establertes per als treballadors municipals.

Quan a les despeses de viatge s'abonarà l'import corresponent per la utilització de qualsevol mitjà de transport.

En el suposat d'utilitzar vehicle propi, s'abonarà 0,19 euros/quilòmetre per l’ús del vehicle.

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS


Assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals, de conformitat amb el que preveu l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la forma que es detalla a continuació:

GRUP POLÍTICCOMPONENT FIXCOMPONENT VARIABLETOTAL ANUAL
ERC+SxA200 euros305 x 7 regidors/es

2.335 euros

JxCAT-JUNTS200 euros305 x 2 regidors/es   810 euros
Alternativa per Alella-CUP200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
Gent d'Alella200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
Ciutadans200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
Alella Primer-PSC 200 euros305 x 1 regidors/es   505 euros
TOTAL ANUAL 5.156 euros


L'abonament es realitzarà en un pagament el mes de març de cada any. La part proporcional de 2019 s'abonarà durant el mes de juliol.

Les retribucions i assistències dels membres de la Corporació seran efectives des del 15 de juny de 2019 i es veuran incrementades d'acord a l'IPC interanual de Catalunya del mes de desembre de l'any anterior.   

 

Creació d'un plaça de personal eventual de Cap d'Alcaldia, dotada amb unes retribucions brutes anuals de 30.000 euros i una dedicació de 37,30 hores setmanals (aprovat al Ple extraordinari del 27 de juny de 2019) 

Retribucions alts càrrecs