Publicat el 30 d'agost de 202230.08.2022
Ajuntament

Del 30 d'agost al 19 de setembre és obert el termini per participar en el procés de consulta prèvia a la modificació del Reglament d'honors, distincions i protocol de l'Ajuntament d'Alella.

D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació del Reglament d'honors, distincions i protocol de l'Ajuntament d'Alella, es duu a terme una consulta pública, amb l'objectiu de recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i sobre els següent aspectes:

  • Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
    Es pretén modificar el procediment de concessió d'honors regulat en el capítol tercer del vigent reglament, ja que dit procediment resulta confús tant en el seu inici com en la seva finalització.
  • Necessitat i oportunitat de la seva aprovació
    La concessió d'honors és quelcom cada vegada més habitual i la carència d'un procediment clar i ordenat, suposa una inseguretat jurídica que ha d'evitar-se.
  • Objectius de la norma
    L'objectiu de la norma és establir un nou procediment per a la concessió d'honors en el qual es contempli un seqüència temporal que comprengui des de l'inici del corresponent expedient fins a l'elaboració de la proposta que s'hagi de sotmetre al Ple de la Corporació perquè adopti la resolució que procedeixi.

La consulta prèvia és oberta del 30 d'agost al 19 de setembre 2022, ambdós inclosos, a través d'aquest FORMULARI.

Podeu consultar el Reglament d'honors, distincions i protocol vigent actualment en aquest enllaç