Publicat l'1 d'octubre de 202101.10.2021
Alella participa

El Ple del 30 de setembre va aprovar el primer Pla Director de Participació d'Alella, un instrument que planifica a mitjà termini l'acció global del govern en matèria de participació. És una eina que implica tota l'organització municipal perquè estableix el marc general, els principis i els valors que sustenten el model de participació municipal i l'estratègia i la metodologia a seguir en els diferents mecanismes i projectes participatius. 

El Pla s'ha realitzat en dues fases. A la primera, durant el 2020, es va fer la diagnosi i a la segona, al llarg de la primera meitat del 2021, s'han recollit  les línies estratègiques i els objectius que emmarquen aquest Pla. El document final és fruit del debat dins de l’àmbit intern —amb càrrecs electes i personal tècnic/administratiu de l'Ajuntament— i també s'han recollit propostes des les associacions i el Consell de Poble. L'aprovació del Pla és una de les accions previstes al Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 i el seu desenvolupament ha de contribuir a avançar cap a un model de govern obert, afavorir la transparència, el rendiment de comptes i la participació ciutadana. 

Tres objectius estratègics bàsics: 

  • Garantir la participació i la transparència, fent-les extensives a totes les àrees de gestió de l'Ajuntament.
  • Millorar els espais i els processos de participació amb l'elaboració d'una agenda temàtica i la planificació de futures accions participatives.
  • Fomentar la cultura participativa a l'administració i a la ciutadania, dins de l’àmbit associatiu i individual. 

Sis línies estratègiques: 

  • Millorar l'organització interna per afavorir una administració més relacional i transparent.
  • Millorar la comunicació multidireccional.
  • Revisar i millorar el sistema d’òrgans i espais de participació.
  • Impulsar els processos participatius en temes centrals del poble.
  • Consolidar l’Àrea de Participació i Transparència i transversalitzar la participació dins l'Ajuntament.
  • Potenciar el teixit associatiu i la participació a títol individual.

El Pla contempla més una trentena d'objectius i prop d'un centenar d'accions per tal d'assolir progressivament les línies estratègiques. El document es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals (ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP, Cs i AP-PSC) excepte el del grup municipal de JxCAT que es va abstenir.