Ajuntament d#39;Alella
Portada|Ajuntament|Sol·licitud d'accés a la informació pública
 

SOL·LICITUD D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública de què disposa aquest ens.
   
 
A QUI VA DIRIGIT I QUI HO POT SOL·LICITAR?
La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés és regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori per la Llei 19/2014.

QUAN ES POT SOL·LICITAR?
Durant tot l'any.

COM ES POT PRESENTAR?
Quan l'interessat és una PERSONA FÍSICA:

Preferiblement de forma TELEMÀTICA: Des d'aquest  ENLLAÇ
Per a la tramitació telemàtica és necessari identificar-se mitjançant un certificat digital o altre sistema d'identificació reconegut legalment (idCat, DNIe, idCat mòbil, Cl@ve, etc.), quan cliqueu la casella "Tramita" hi ha un enllaç per donar-se d'alta al sistema idCat mòbil.


PRESENCIALMENT: a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, en horari d'oficina i havent de disposar de cita prèvia.   Sol·licita cita
En tràmits presencials és necessari identificar-se amb el DNI o altre document oficial amb fotografia.

En qualsevol altre mitjà establert a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.
Quan l'interessat és una PERSONA JURÍDICA, ENTITAT sense personalitat jurídica o persona física que exerceix una activitat professional per a la qual es requereix la COL·LEGIAGIÓ obligatòria en l'exercici de la seva activitat; o en el cas d'actuar com a representant d'aquests col·lectius:

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR
La instància ha de concretar la informació que se sol·licita.

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu, aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

COST DEL SERVEI
L'accés a la informació pública és gratuït.
No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, en les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Alella.

NORMATIVA GENERAL
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE REFERÈNCIA
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

COM ES RESPONDRÀ I TERMINI
La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

DOCUMENTS
 
Instància general per a la presentació en paper

RELACIÓ DE PETICIONS DE DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ 

NÚMERO DE REGISTREDATACONTINGUT
1197/201913/02/2019Concessió servei públic abastament d'aigua a Sorea
E201900280701/04/2019Reclamació informació sol·licitud accés inforamció pública realitzada amb registre d'entrada 2019-1067
E201900469624/05/2019Provés procés selectiu
E201900499631/05/2019Provés procés selectiu
E201900500831/05/2019Provés procés selectiu
E201900641605/07/2019Retribucions regidors anys 2017-2018-2019
E201900649326/09/2019Despeses econòmiques i pagaments realitzats al Tres Tombs - 2015 a 2019 - Fundació FAADA
E201900918910/10/2019Proves procés selectiu
E201900937214/10/2019Conveni entre Ajuntament i Entitat Autònoma de Jocs i Aportes de la Generalitat
E202000214610/03/2020Pla d'Igualtat de Gènere
E202000216210/03/2020Temari oposicions 
E202001099322/12/2020Documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes per l´òrgan interventor de les entitats
E202100419504/05/2021Proves i resultats dels processos selectius de la Policia Local d'Alella dels anys 2018 a 2021
E202100488225/05/2021Nombre d'infraccions denunciades per l'Ajuntament relacionades amb les restriccions derivades de la pandèmia l'any 2020
E202100560310/06/2021Dades del municipi referent a població, domicilis i habitatges finalitzats
E202100714023/07/2021Còpia de les proves dels exàmens del procés selectiu de Tècnic d'Administració General
E202100680612/07/2021Expedient procés selectiu tècnic mig cultura (Can Manyé)