Publicat el 6 d'abril de 202206.04.2022
Ple 31 de març de 2022

La sessió ordinària del Ple municipal del 31 de març va dedicar bona part del debat a tractar diferents modificacions urbanístiques. Es van aprovar inicialment dues modificacions del POUM, la de l'àmbit dels Plumeros-Can Blai (antic PMU6 del sector de Can Manyé, anul·lat per una sentència judicial) i la d'un solar sense edificar del carrer Ferran número 1. També es va aprovar provisionalment, encarant la recta final de la tramitació que queda pendent de l'aprovació definitiva per part de la Generalitat, la modificació puntual del POUM als àmbits de La Gaietana i el carrer Lleida. Entre els acords de l'ordre del dia destaca l'aprovació del Pla de Transició Energètica i la renovació del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia. 

Modificació provisional dels àmbits La Gaietana i el carrer Lleida

La modificació dels àmbits de La Gaietana i el carrer Lleida va ser aprovada inicialment al Ple del 30 de setembre i no s'han presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública. La nova tramitació parteix d'un acord entre els propietaris i l'Ajuntament, després que una sentència judicial declarés nul de ple dret el PMU 7, per entendre que no quedava justificat el tractament de sector discontinu contemplat al POUM.

El canvi urbanístic, que ara es tramita, proposa generar dos polígons d'actuació independents, redistribuint l'aprofitament i les càrregues del conjunt entre els dos subàmbits, preservant part de la planta baixa de La Gaietana com a equipament i aconseguint una reserva d'habitatge dotacional al carrer Lleida. El nou PMU permetrà reordenar la mobilitat als dos subàmbits i contempla la construcció de 18 habitatges al subàmbit de carrer Lleida, dels quals sis seran protegits, i 19 habitatges a les plantes superiors i els terrenys adjacents de La Gaietana, cinc amb algun nivell de protecció. 

La proposta es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, l'abstenció de Cs i el vot en contra de JxCAT, AA-CUP, Gd'A i AP-PSC. Amb l'aprovació provisional, resta pendent l'aprovació definitiva per part de la Generalitat. 

Modificació inicial dels Plumeros-Can Blai

El Ple de març també va aprovar, en aquest cas inicialment, la modificació puntual del POUM a l'àmbit dels Plumeros-Can Blai, l'antic Pla de Millora Urbana (PMU) 6 sector Can Manyé, que té per objectiu ordenar els sistemes urbanístics per donar continuïtat i permetre la connectivitat de l'entorn del Parc Gaudí i el carrer Santa Madrona amb la Riera Coma Fosca, preservant la morfologia del teixit històric tradicional. 

Igual que en el cas del PMU de La Gaietana i el carrer Lleida, la delimitació i configuració d'aquest sector, com estava plantejat pel POUM, van ser anul·lades per una sentència judicial, de manera que cal fer un nou replantejament urbanístic per donar compliment a la sentència i garantir la viabilitat econòmica i la seguretat jurídica d'aquesta transformació. L'àmbit ha canviat lleugerament respecte al PMU 6 per tal d'adaptar-se a la realitat geomètrica de les naus i les parcel·les existents, però manté els paràmetres anteriors pel que fa a zones verdes, viabilitat i sostre màxim. Es defineixen dos polígons a desenvolupar pel sistema d'actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, i no de cooperació com estava previst en el planejament inicial. Es redueixen de 40 a 35 els habitatges previstos, un 30% dels quals seran protegits. 

Amb l'aprovació inicial la suspensió de llicències en aquest àmbit s'amplia dos anys més, fins al 30 de juny de 2023. 

La proposta va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA i Gd'A, l'abstenció d'AA-CUP, AP-PSC i Cs i el vot en contra de JxCAT.

Modificació inicial del carrer Ferran número 1

El Ple també va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM per reconèixer l'aprofitament urbanístic de la parcel·la situada al carrer Ferran número 1 -un solar sense edificar d'uns 792 m2-  que per error es va considerar que formava part de la parcel·la confrontant coneguda com a "Can Casas" i, per tant, es va considerar, de manera errònia, que totes dues finques eren una única parcel·la. Aquesta modificació va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A i PSC, l'abstenció de Cs i el vot en contra de JxCAT i AA-CUP. 

Pla de Transició Energètica

El Ple celebrat el 31 de març va aprovar el Pla de Transició Energètica, amb el compromís de reduir un 55%  les emissions de CO2, i altres gasos d'efecte hivernacle, respecte a l'any 2005 i aconseguir un balanç net de zero emissions l'any 2050. Per tal d'assolir aquest objectiu, el pla planteja incidir en la reducció de consums en tots els sectors de l'Ajuntament -edificis i mobilitat principalment- i també en la producció de residus; electrificació dels consums energètics que actualment es basen en combustibles fòssils; avançar cap a la generació d'energies renovables; i garantir l'accés a una energia sostenible i segura per a tothom.

El document estableix 65 accions distribuïdes en sis eixos estratègics. Amb l'aplicació de les accions es preveu la reducció total de 25,458 tones de CO2, un 56 % sobre el total de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) de l'any 2005. Del total d'accions 25 estan en curs i 11 ja estan completades, amb un estalvi estimat de totes elles de 7.086 tCO2/any. En global hi ha doncs el 55% de les accions iniciades.

Aquest extens document s'ha realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i és un material viu que es revisarà cada dos anys per actualitzar-lo i avaluar el seu potencial per assolir la neutralitat de les emissions el 2050. 

El Pla de Transició Energètica es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, JxCAT, Cs i AP-PSC. AA-CUP va votar en contra de la proposta, després que el govern no accedís a la petició del grup municipal d'ajornar aquesta aprovació al plenari del mes d'abril. 

Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

El Ple també va aprovar per unanimitat la renovació de l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia que es va aprovar en el Ple municipal del dia 24 de setembre de 2020 i el compromís de donar compliment als nous objectius de reducció d'emissions que la Unió europea va aprovar el mes d'abril de 2021, que incrementa del 40 al 55% el percentatge de reducció que s'aspira a assolir de cara al 2030, respecte a l'any 2005 i assolir la neutralitat climàtica el 2050. 

Més informació en aquest enllaç

Medalla d'or per al Club Futbol Alella

El Ple va aprovar per unanimitat concedir la Medalla d'Alella en la categoria d'or a l'entitat Club Futbol Alella amb motiu dels 100 anys d'existència dedicats a la promoció, manteniment i difusió del futbol al nostre municipi, en benefici dels seus ciutadans i ciutadanes i al servei de l'esport en general.  És la primera medalla d'aquestes característiques que atorga l'Ajuntament d'Alella. L'acte de reconeixement al club es farà el dia 22 d'abril a l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella. 

També es va aprovar per unanimitat una modificació pressupostària per concedir una subvenció extraordinària de 6.000 euros a l'entitat per a la celebració del centenari. 

Altres temes del Ple

Altres punts de l'ordre del dia del Ple van ser l'aprovació de la resolució d'un expedient sancionador per una infracció a la via pública qualificada de greu per l'Ordenança de Convivència i Espai Públic (aprovat amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, JxCAT i AA-CUP i l'abstenció de Cs i AP-PSC). 

Per unanimitat es va aprovar la delegació parcial de l'Ajuntament a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del projecte "Suport de peonatge a Serveis Municipals", dins de la convocatòria 2022 del Programa Treball i Formació. Igualment, es va aprovar una addenda al conveni de delegació parcial signat amb el Consell Comarcal  del Maresme per a l'execució del projecte "Auxiliar de suport d'atenció al públic", dins de la convocatòria 2021 del mateix programa. 

A la sessió es va aprovar per unanimitat el reconeixement de la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat privada com a música professional, en horari de cap de setmana, a la Tècnica Mig de Cultura, Carme Joana Pons Tena. Es va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de document administratius, per tal de posar al dia la relació de documentació, eliminant aquells documents que han quedat obsolets, i incloure els d'expedició i duplicat de distintius de vehicles de residents. La modificació es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, l'abstenció de JxCAT, Cs i AP-PSC, i el vot en contra de AA-CUP.

El Ple va quedar assabentat del decret d'alcaldia sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2023 a 2025. 

Veure la sessió sencera del Ple

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 31 de març de 2022 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 31 de març de 2022