Ajuntament d#39;Alella
Portada|Serveis socials|Prestacions econ˛miques de carÓcter social
 

L'Ajuntament publica cada any una convocatòria de prestacions econòmiques de caràcter social que tenen per objecte pal·liar les necessitats següents:


a. Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix:

 • Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l'alta de consum d'energia elèctrica, l'escomesa d'aigua o la contractació del gas en l'habitatge habitual.
 • Lloguers endarrerits i ajudes per lloguer d'habitatge habitual, quan existeixin garanties de continuïtat en la mateixa.
 • Despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per desnonament, llançament, ruïna, higiene, catàstrofe o altre causes de força major.
 • Ajuts a allotjaments temporals (puntuals i/o transitoris) en casos d'extrema necessitat i situacions d'emergència social.
 • Despeses puntuals per a facilitar l'accés o manteniment de l'habitatge com: avançament de fiances, avals, pagament puntuals de quotes d'hipoteca, etc.
 • Ajuts per reparacions o adaptació de l'habitatge habitual per proporcionar nivells mínims d'habitabilitat.
 • Ajuts per l'adquisició d'equipament per l'habitatge habitual.
 • Mantenir les condicions mínimes d'higiene de l'habitatge, mitjançant neteges i altres actuacions de caràcter puntual (desinfecció, retirada d'andròmines, etc.), que evitin o minimitzin situacions de risc higiènic.
 • Millores de l'habitatge per eliminació de barreres arquitectòniques.

b. Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:  

 •  Avançament de despeses urgents de qualsevol de les modalitats descrites en casos d'absència temporal de recursos per part del sol·licitant i amb un pla de reintegrament de les quantitats abonades.
 • Pagament d'enterraments de beneficència, sempre que aquest servei no estigui cobert per altres mitjans.
 • Ajuts per al trasllat en cas de circumstàncies greus.

c. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

 • Despeses de tractaments terapèutics.
 •  Despeses d'odontologia.
 • Ajuts per l'adquisició, reparació i adaptació d'ulleres per prescripció facultativa de lasanitat pública.
 •  Ajuts per ortopèdies i pròtesis, per prescripció facultativa de la sanitat pública.
 • Ajuts tècnics complementaris als concedits per altres administracions, per prescripció facultativa de la sanitat pública.
 • Ajuts per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica.
 • Ajuts complementaris als concedits pel servei públic de salut.
 • Ajuts per a l'assistència a activitats lúdico-esportives per al manteniment i reforç de la salut.

d. Desplaçaments:

 • Ajuts al transport per activitats de formació o d'activació en el mercat de treball.
 •  Desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no estiguin coberts pel
  sistema sanitari.
 • Altres desplaçaments vinculats al pla de treball amb serveis socials.

e. Necessitats d'alimentació, higiene i roba i calçat:

 • Ajuts per alimentació.
 • Roba i calçat.
 • Higiene personal i de la llar.


f. Atenció als menors:

 • Ajuts per a l'escolarització a l'educació infantil 0-3 anys.
 • Ajuts per a material escolar i llibres.
 • Ajuts individuals al transport escolar.
 • Ajuts per a menjador escolar complementaris a la convocatòria de beques del sistema
  educatiu.
 • Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure tant al llarg del curs escolar com en
  període vacacional.

g. Suport a la integració sòciolaboral:

 • Ajuts individuals per a promoure la integració sòciolaboral (despesa de matriculacions, inscripcions i assistència a cursos i altres polítiques actives d'ocupació), així com despeses derivades de l'adquisició de material o desplaçaments generats.
 • Despeses d'endarreriments o demores de quotes a la seguretat social la cobertura de les quals suposi no tenir accés a prestacions econòmiques periòdiques del sistema general de protecció social.

h. Altres:

 • Ajuts per a l'atenció de situacions de necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda, ajustant-se en aquests casos, la quantia i objecte de l'ajut a la necessitat plantejada i al pla de treball acordat amb el tècnic referent de serveis socials.

Consultar el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social 

Reglament de prestacions de caràcter social

Reglament de prestacions de caràcter social

Fitxer: ACTUAL_REGLAMENT_ALELLA.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 34
Mida: 356.64 kB

Accediu als tràmits de la convocatòria en curs des d'aquest ENLLAÇ