Ajuntament d#39;Alella
Portada|Ajuntament|Servei de notificaciˇ electr˛nica
 

La notificació electrònica és aquella que es practica per mitjans electrònics sempre que la persona interessada estigui obligada legalment o, sense estar obligada, hagi expressat el seu consentiment per a qualsevol dels procediments administratius tramitats en l'Ajuntament. Les persones interessades no obligades legalment poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits.

L'article 14.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques regula els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Aquests subjectes són els següents:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Les persones que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col.legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en l'exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Les persones que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
  • Els empleats i les empleades de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

És indispensable disposar d'una adreça electrònica i facilitar-la per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

El sistema de notificacions emprat per l'Ajuntament d'Alella és l'e-Notum. Un cop la notificació es troba a dins el sistema, s'envia un correu electrònic a l'adreça electrònica de la persona interessada en el que se l'avisa de la data i hora en què la notificació està disponible a l'e-NOTUM.

L'e-Notum és un servei que permet realitzar notificacions i comunicacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Per poder accedir a les notificacions o comunicacions electròniques, la persona interessada ha d'identificar-se mitjançant algún dels dos mecanismes següents:

a) mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per empreses. Els certificats electrònics de la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) també són vàlids. La llista de certificats reconeguts pot consultar-se en aquest ENLLAÇ.

b) mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic i al dispositiu mòbil indicats en la sol.licitud.

Enllaç:

  •  Accés al sistema de notificacions e-Notum