Alternativa per Alella-CUP
 • Us oferim la segona part de l'intervenció al Ple Municipal del mes de setembre:
  Aquesta barreja de titularitats i d'usos a la primera planta pot ser, al nostre entendre, una font de conflictes, i l'Ajuntament té les de perdre perquè haurà de primar el respecte pel descans dels veïns.
  A més, i encara que l'informe de patrimoni no en faci esment, la segregació de la crugia central de la resta del sostre d'equipaments de la planta baixa obliga a practicar-hi altres accessos, que hipotequen determinats espais que avui compleixen altres funcions, i, per tant, modificarà les circulacions internes i suposarà un alteració artificial i artificiosa de l'edifici primigeni. La lectura de la masia no serà, en cap cas, l'original.

  Pels mateixos motius, molt més evidents, en oposem a la construcció d'habitatges dins de la masia. No ens val l'argument que seran destinats a gent jove i gent gran, perquè la falsificació arquitectònica serà la mateixa i, a més, seran pisos de renda lliure, per la qual cosa no es podrà determinar, des de l´àmbit públic, quins sectors socials o quines franges d'edat podran accedir-hi.

  Dissentim profundament de la qualificació urbanística assignada a la part privada de la masia. Els habitatges de la primera planta i de la segona, així com els espais comuns de la planta baixa han estat identificats amb la clau 8b, que correspon històricament a la tipologia edificatòria de “Casa amb jardí”. Per definició, el Pla General de 1987 atorgava a aquestes edificacions –en general, masies i grans torres d'estiueig– l´ús “familiar”. I no pas plurifamiliar. 

  Per tant, volem alertar del precedent i del perill que representa fer aquest salt en el buit i assignar una clau de sostre “familiar” a un edifici plurifamiliar. El POUM contempla aquesta opció, però únicament quan s'adapta a una situació preexistent (com és el cas de Can Peixet) o quan existeixen diverses edificacions històriques independents (com Cal Doctor). En la resta de supòsits, la clau 8 admet únicament la divisió horitzontal vertical per plantes en aquells edificis on la seva morfologia es composa a base d'una suma de volums clarament independents entre si i sempre que cadascun d'ells tingui una superfície mínima total construïda de 200 metres quadrats. 

  Continuarà (I acabarà) al proper Full. Moltes gràcies!