Alternativa per Alella-CUP
  • El Maresme és una comarca rica en patrimoni històric i arquitectònic. El paisatge d'Alella és ple de masies i antigues cases d'estiueig, llegat d'un passat de vincle amb la terra, de sacrifici i de grans contrastos socials. Des de la terciarització de l'economia, els usos i la supervivència d'aquests edificis estan en crisi: deslligats de l'agricultura o dels recursos derivats de l'activitat industrial que els van bastir, quin futur els espera? Fins on estem disposades a alterar la seva fesomia i a diversificar les activitats que s'hi poden fer només per evitar-ne la ruïna? 

    La pregunta ens ateny a totes. I mentre no la responem, el seu estat es degrada i alguns d'aquests elements s'esfondren per sempre més, com can Tito Serra Vell. Aquesta espasa de Dàmocles penja sobre la testa de l'Ajuntament i els inversors se n'aprofiten per forçar al màxim el planejament urbanístic.

    El patrimoni és una herència col·lectiva i té, per tant, un interès públic innegable. Per això, l'Ajuntament compta amb un Catàleg de Patrimoni. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) elaborat entre 2003 i 2014 va abordar aquesta problemàtica i en va donar algunes vies de sortida. D'una banda, va admetre l'habitatge plurifamiliar i l’ús hoteler a través de la redacció dels preceptius plans especials o de millora urbana. I, de l'altra, va preveure la concessió d'ajuts a la rehabilitació i va voler preservar l'essència de les edificacions mitjançant una Comissió Municipal de Patrimoni de caràcter interdisciplinari, formada per diversos especialistes externs sense retribuir. La seva missió consistiria a assessorar els Serveis Tècnics en l'aprovació de projectes d'intervenció sobre els béns protegits. 

    Malauradament, gairebé set anys després de l'entrada en vigor del POUM, ERC-SxA està incomplint sistemàticament l'esperit de la norma quan es nega, per la via dels fets, a crear aquesta Comissió i a desplegar-ne totes les potencialitats. 

    Administrativament, la concessió de llicències d'obres correspon al Govern. I democràticament parlant, està perfectament legitimat per fer-ho, ja que compta amb majoria absoluta. Per això no entenem que ERC-SxA rebutgi un òrgan consultiu que contrasti punts de vista, que faci propostes i plantegi alternatives, i, sobretot, que obri el debat sobre el present i el futur del patrimoni a la ciutadania.