Publicat el 10 de desembre de 201510.12.2015

Vista carrer Santa MadronaEl Ple de l'Ajuntament va adjudicar a l'empresa Xavier Alsina SA per un import de 1.928.256€, un milió menys del preu de licitació, les obres de construcció del nou equipament sociocultural del carrer de Santa Madrona. En l'adjudicació s'ha tingut en compte el criteri econòmica, tal i com estableix el plec de clàusules administratives, i s'ha optat per aquesta oferta per ser la més avantatjosa de la vintena de propostes presentades. Està previst que les obres comencin durant el primer trimestre de 2016 i estiguin enllestides en dotze mesos. El contracte inclou la construcció de l'edifici, però no el mobiliari i la dotació dels espais que s'hauran d'adjudicar posteriorment. L'adjudicació de les obres va ser aprovada en el ple ordinari celebrat el passat 1 de desembre amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primera-CP, Gd'A i AA-CUP i l'abstenció del PP.