Publicat el 21 de desembre de 202221.12.2022
Plaques solars

La posada en marxa de la caldera de biomassa, que ha de generar l'energia tèrmica necessària per cobrir les necessitats d'aigua calenta i de calefacció del Complex Esportiu Municipal i del Pavelló Municipal d'Esports, forma part d'un paquet de mesures que l'Ajuntament està duent a terme per tal d'assolir els compromisos adquirits amb el Pla de Transició Energètica aprovat al Ple de març de 2022 per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle un 55 el 2030 respecte als nivells de 2005. La reducció dels consums energètics dels edificis municipals i dels serveis de l'Ajuntament, l'aposta per les energies renovables, sostenibles i segures, són elements clau en aquest procés de transició. L'Ajuntament ja ha executat algunes d'aquestes actuacions i en els propers mesos es materialitzaran diferents accions per donar impuls a aquest canvi de model.

Aposta per l'energia solar

Seguint amb el compromís municipal cap a la sostenibilitat i la transició energètica, l'Ajuntament seguirà avançant en el desplegament de la xarxa d'energia fotovoltaica als diferents equipaments públics. L'Escola La Serreta i l'Escola Fabra ja disposen de plaques solars i aquesta tardor s'han instal·lat a la teulada de les Antigues Escoles Fabra 62 mòduls fotovoltaics dels quals es preveu obtenir una producció de 32.422 kWh/any, el que pot suposar un estalvi energètic de més de 5.000 euros anuals. Aquest desplegament es complementarà amb la instal·lació de plaques solars a altres equipaments com les oficines de Serveis a les Persones, l'Ajuntament i la comissaria de la Policia Local, que seran finançats a través d'una subvenció de 70.652 euros procedent del programa de suport a la rehabilitació energètica d'edificis de l'Institut Català de l'Energia, nodrit dels fons europeus Next Generation. La Diputació també ha concedit una subvenció de 50.000 euros repartida en dues anualitats per actuacions de millora d'eficiència energètica.

Mesures d'estalvi energètic

Els equipaments municipals han de donar compliment a les mesures d'estalvi i eficiència energètica aprovades per l'Estat, que van entrar en vigor el passat mes d'agost, entre les quals destaca que la temperatura en espais refrigerats no pot ser inferior a 27 graus ni superior als 19 graus, quan s'hagin d'utilitzar sistema d'escalfament, excepte en aquells recintes que requereixen unes condicions especials. A més, els ordinadors, les pantalles de sales o monitors i les impressores s'han d'apagar al finalitzar la jornada laboral. L'Ajuntament participa des de fa anys en el programa Passa l'energia!, de la Diputació de Barcelona, que consisteix a aplicar mesures d'estalvi energètic en alguns equipaments i els estalvis econòmics generats es reinverteixen en més millores i en lluitar contra la pobresa energètica. A més, està elaborant amb el Consell Comarcal un pla d'adaptació al canvi climàtic, que és un dels tres eixos del Pla d'Acció d'energia Sostenible i el Clima.

Suport als vehicles elèctrics

L'Ajuntament té previst ampliar els punts de càrrega de vehicles elèctrics amb la instal·lació de dues noves estacions situades a l'aparcament del carrer Miquel de Calderó i a la Riera Principal, a l'alçada de la plaça d'Antoni Pujadas, que s'afegirien a la que ja funciona des de fa anys a l'estacionament de Can Lleonart. A més es vol potenciar la instal·lació de punts de recàrrega privats per la qual cosa s'ha introduït una nova bonificació a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres del 90% de la quota per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics quan no sigui obligatori segons la normativa vigent o, en el cas de ser-ho, se n'hagin instal·lat un nombre que excedeixi l'obligatori.

Turisme sostenible

La sostenibilitat marca també l'agenda i les línies de treball en l’àmbit del turisme. Donant compliment a alguns dels objectius del Pla estratègic de turisme d'Alella 2021-2025, orientats a la gestió sostenible i millorar la coordinació entre els agents turístics, el 21 de novembre es va dedicar la tercera taula de treball a la sostenibilitat. A la sessió es van donar a conèixer els dos decàlegs per a un turisme sostenible elaborats per l'Ajuntament, un dirigit a visitants/turistes, i l'altre, dirigit a l'oferta turística d'Alella. www.alella.cat/turismesostenible.