Ajuntament d#39;Alella
Portada|Medi ambient|RESIDUS COMERCIALS. CAMPANYA ALELLA REDUEIX
 

        Què són els residus comercials?

D'acord amb la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, es consideren residus comercials els residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta Llei. 

 QUines obligacions teniu com a titular d'una activitat?

La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

Atès l'elevat cost que pot comportar disposar d'un gestor autoritzat propi, la majoria d'activitats econòmiques opten per adherir-se al servei municipal complementari de recollida, transport i tractament de residus comercials.

En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.

b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.

c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

Per a més informació vegeu l'article 11 de la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

 

 QUi pot gestionar els residus comercials?

Segons la normativa aplicable, els titulars d'activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l'Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l'activitat corresponent. Podeu consultar la llista de gestors autoritzats al web www.arc.cat 

Cas que no es porti a terme l'acreditació, l'Ajuntament considerarà que el titular de l'activitat generadora d'aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s'acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa establerta en l'Ordenança Fiscal Núm. 10 sobre Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals. (linkar-ho)

Així mateix, si ho desitgeu, podeu gestionar els vostres residus comercials o industrials assimilables als municipals a través dels serveis de recollida de l'Ajuntament adherint-vos a la Campanya Alella Redueix, que contempla la possibilitat d'establir reduccions del 66,6% sobre la taxa de residus als titulars d'activitats que estiguin adherits. Per a més informació, adreceu-vos a l'apartat Qui pot adherir-se a la Campanya Alella Redueix?

 

 QUÈ és la taxa pel servei municipal de recollida de residus comercials?

La taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida, transport i tractament dels residus comercials l'ha de pagar tot titular d'una activitat econòmica a Alella, que no tingui contractat un servei de recollida propi fet per un transportista inscrit en el registre de transportistes de residus de Catalunya que lliuri les diferents fraccions a gestors autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials consisteix en una quantitat fixa que es calcula en funció de l'activitat desenvolupada, la ubicació i la superfície emprada per a l'exercici d'aquesta. Per a més informació podeu consultar l'article 11 de l’Ordenança Fiscal Núm. 10 sobre Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 

 

 hi ha reduccions de la taxa? 

L'Ordenança Fiscal Núm. 10 sobre Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals contempla la possibilitat d'establir reduccions del 66,6% sobre la taxa de residus als titulars d'activitats que estiguin adherits a la Campanya Alella Redueix.

 

 QUi pot adherir-se a la campanya alella redueix?

Concretament, poden adherir-se a la campanya les activitats de bars, cafeteries, restaurants, hotels, hostals, residències, escoles i escoles bressol amb menjador, supermercats, carnisseries i establiments de venda de queviures.  

 

 QUè comporta l'adhesió a LA CAMPANYA ALELLA REDUEIX?

Els establiments comercials adherits a la Campanya Alella Redueix es comprometen a:

a) Separar adequadament en origen les diferents fraccions dels residus derivats de l'activitat econòmica de la qual en són responsables.

b) Coordinar amb el servei municipal la recollida selectiva dels residus comercials generats.

c) Permetre les inspeccions que els serveis tècnics municipals considerin oportunes en matèria de residus per valorar la idoneïtat i el compliment dels compromisos adquirits pel contribuent.

A l'efecte d'aquesta bonificació, s'entén per fraccions de residus el paper i cartró, el vidre, els envasos, l'orgànica i el rebuig.

En qualsevol cas, per optar a la reducció caldrà que la persona interessada compleixi la normativa legal vigent sobre residus, com pot ser gestionar correctament els residus perillosos (entre d'altres, oli vegetal usat) i dur a terme les separacions previstes d'aquells residus que no poden dipositar-se als contenidors de la via pública i portar-los a la deixalleria.

L'aprovació de la reducció està subjecta a l'informe favorable dels serveis tècnics municipals sobre el compliment dels compromisos adquirits en matèria de residus. L'incompliment d'aquests compromisos pot derivar en la pèrdua de la reducció fiscal.

Per a una informació més detallada, consulteu el Decret sobre la Campanya Alella Redueix

 

com presentar l'adhesió a lA CAMPANYA ALELLA REDUEIX?

Com s'han de presentar:

- Quan el sol·licitant és una PERSONA FÍSICA:

  •  PRESENCIALMENT: a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, en horari d'oficina. En tràmits presencials és necessari identificar-se amb el DNI o altre document oficial amb fotografia.
  • TELEMÀTICAMENT: a la tramitació telemàtica és necessari identificar-se mitjançant un certificat digital o altre sistema d'identificació reconegut legalment (idCat, DNIe, idCat mòbil, Cl@ve, etc.). 
  • En qualsevol altre mitjà establert a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.


- Quan el sol·licitant és una PERSONA JURÍDICA, ENTITAT sense personalitat jurídica, o exerceix una activitat professional per a la qual es requereix la COL·LEGIAGIÓ obligatòria en l'exercici de la seva activitat; o en el cas d'actuar com a representant d'aquests col·lectius:

  •  TELEMÀTICAMENT d'acord amb la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

         Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica es poden d'identificar mitjançant el certificat emès per la FNMT.

 

Els que ho vulguin o hagin de presentar telemàticament han d'entrar a la pàgina  www.alella.cat/tramits i adjuntar  la sol·licitud d'adhesió a la campanya al tràmit d'instància general

 

 mobles vells o voluminosos

Els establiments o comerços que generin residus voluminosos com a conseqüència del desenvolupament de la seva activitat, no podran utilitzar el servei de recollida porta a porta municipal de voluminosos i hauran de gestionar aquests residus per mitjà d'un gestor autoritzat, o bé els podran portar directament a la deixalleria fixa Mancomunada del Masnou, Alella i Teià, seguint les normes de funcionament d'aquesta instal·lació. 

En qualsevol cas les possibles despeses econòmiques derivades de la gestió d'aquests residus correran a càrrec del titular de l'activitat. Més informació a www.ladeixalleria.cat

 

 altres fraccions de residus comercials que no són recollits pel servei municipal de recollida 

Els residus comercials que no són recollits pel servei municipal de recollida, caldrà que siguin gestionats mitjançant una empresa autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya o bé, si està permès, portar-los a la deixalleria fixa municipal. Alguns exemples d'aquests tipus de residus són: l'oli vegetal usat, olis minerals, piles, bateries, fluorescents, ferralla, restes de fusta, vernissos i dissolvents, envasos contaminats amb residus especials com pintures, runa etc.

 

 com a titular d'una activitat, podeu fer ús de la deixalleria fixa?

La deixalleria fixa Mancomunada del Masnou, Alella i Teià es troba al passeig de la Bomba s/n de Teià i presta servei tots els dies de la setmana, concretament:

Horari*: De dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 16h a 19h.

Dissabtes, de 10 a 14h i de 16 a 19h.

Diumenges de 10 a 13h. 

*Els horaris poden canviar per necessitats del servei consulteu els horaris a www.ladeixalleria.cat

Telèfon:  935558699

Els establiments comercials i els petits industrials d'aquestes tres poblacions poden fer ús de la deixalleria fixa pagant les taxes establertes en l'ordenança fiscal corresponent. A més, cal tenir en compte els límits d'aportació diària definits segons la tipologia de residus. Per a més informació sobre les taxes de pagament i els límits d'aportació, podeu consultar www.ladeixalleria.cat

 

i de la deixalleria mòbil?

Els professionals de comerços i serveis, així com els petits industrials, no poden fer ús de la deixalleria mòbil perquè és un servei exclusiu per a particulars. Així doncs, la deixalleria mòbil no admet residus comercials ni aportacions industrials.

 

 variacions i canvis 

En el cas que es produeixi qualsevol variació en l'activitat que afecti a la gestió de la taxa caldrà que ho comuniqueu a l'Ajuntament.

En canvis de nom d'activitat caldrà tornar a sol·licitar per escrit l'adhesió a la campanya Alella redueix per tal de poder gaudir de la reducció fiscal, si es compleixen els requisits.