Alternativa per Alella-CUP
 • Recentment, el Govern municipal d'ERC-SxA ha acordat amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) un seguit d'ajuts i exempcions econòmiques per intentar garantir la continuïtat del complex esportiu de la piscina, greument amenaçada per la crisi de la Covid-19.

  Les restriccions sanitàries han suposat una limitació efectiva d´ús de les instal·lacions. Tot plegat ha provocat la pèrdua de nombroses usuàries, mentre el concessionari ha hagut de seguir assumint els costos fixos: salaris, despeses de manteniment i pòlisses d'assegurances.

  D'acord amb els termes previstos per l'estat d'alarma, la UFEC va sol·licitar a l'Ajuntament el seu dret a ser compensada “per danys i perjudicis”. Més concretament, l'empresa estima unes pèrdues de 213.000 euros el 2020 i de 186.000 el 2021, i tem que la manca de liquiditat actual pugui esdevenir un problema de solvència si l'Ajuntament no hi intervé. De mutu acord, les parts han convingut tres mesures: 

  1- L'ampliació de 5 anys i 3 mesos de la concessió inicialment atorgada per 35 anys, de manera que s'allargui fins al 2046.

  2- La renúncia al cànon anual del 10% del benefici net de l'explotació que rebia l'Ajuntament, durant 5 anys: del 2020 al 2024.

  3- Una aportació municipal de 150.000 euros, a retornar en el termini de 10 anys “únicament” en cas que el 2025 se'n restableixi l'equilibri econòmic. 

  Davant d'aquest escenari, el nostre grup s'hi va abstenir. Entenem els motius que en justifiquen el rescat, però exigíem altres garanties:

  1- Pel que fa al cànon, érem partidàries de condonar-ne el pagament tants exercicis com calgués sempre que es fes any a any, després de comprovar els comptes d'explotació, en lloc de concedir una carència quinquennal.

  2- Quant a la injecció de 150.000 euros, caldria garantir-ne la devolució íntegra encara que fos a llarg termini en el moment que es recuperi l'equilibri econòmic, arribi aquest quan arribi, mitjançant un altre prorrateig o en una determinada proporció als balanços anuals.  

  Al nostre entendre, el govern municipal hauria d'haver condicionat la reclamació de la UFEC al compliment d'altres exigències, com ara:

  1- La revisió de les tarifes, per fer-les més populars i accessibles, ja que es tracta d'una instal·lació de qualitat, però excessivament elitista.

  2- La reformulació del programa d'activitats, per tal d'ajustar-lo a una pràctica saludable i de manteniment, i descartar opcions competitives o de culte al cos.

  3- La necessitat d'integrar l'esport de base i de buscar sinergies amb els clubs esportius del municipi, en benefici de totes les parts.