Publicat el 14 de juliol de 202014.07.2020
Escoles

A partir d'aquest dimecres 15 de juliol i fins al 10 de setembre ja estan disponibles les prestacions econòmiques de suport escolar per a aquelles famílies que vulguin sol·licitar-les de cara al curs 2020-21. Inclouen l'ajuda per a l'escolarització a l'educació infantil de 0 a 3 anys, l'ajuda per llibres i material escolar i l'ajuda per a menjador escolar. Són prestacions adreçades a persones i unitats de convivència amb dificultats econòmiques.

Les poden sol·licitar el pare, la mare, o el tutor legal del/s menor/s per al/s qual/s es demanen les ajudes, quan es reuneixin els requisits establerts. 

Per a la tramitació telemàtica és necessari identificar-se mitjançant un certificat digital o altre sistema d'identificació reconegut legalment (idCat, DNIe, idCat mòbil, Cl@ve, etc.), quan cliqueu la casella "Tramita" hi ha un enllaç per donar-se d'alta al sistema id-Cat mòbil, només necessiteu tenir a ma el vostre DNI/TIE  i la targeta sanitària.

Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, en horari d'oficina i havent de disposar de cita prèvia confirmada. Podeu sol·licitar-la al correu electrònic alella.oac@alella.cat indicant el vostre nom, dni, correu electrònic i telèfon, i el motiu de sol·licitud de cita prèvia (per tal que us poguem facilitar prèviament tota la documentació que pugueu requerir).. En tràmits presencials és necessari identificar-se amb el DNI o altre document oficial amb fotografia.

Es recomana, sempre que us sigui possible fer els vostres tràmits pels mitjans telemàtics.

Documentació que s'ha de presentar

Instància en formulari normalitzat (en el cas de presentar-ho telemàticament aquest formulari i la resta de documentació s'ha d'adjuntar a la instància electrònica que us apareix quan cliqueu la casella tramita).

Sol·licitud al Consell Comarcal del Maresme en el cas de sol·licitar l'ajut per al menjador.

Documentació que s'ha d'aportar en el cas que no s'hagi presentat prèviament a l'Ajuntament per tramitar algun altre ajut o tràmit:
- Declaració de responsabilitat i autoritzacions per tramitar prestacions econòmiques (degudament complimentades d'acord amb el model de l'Ajuntament). 
- DNI/NIE del sol·licitant i de tots els membres majors de 16 anys de la unitat de convivència.
- Llibre de família complet i actualitzat.
- Títol de família nombrosa o monoparental vigent (si és el cas).
- Infants en acolliment: resolució de la DGAIA (si és el cas)
- Certificat de discapacitat emès pel Centre dAtenció al Discapacitat (si és el cas).
- Sentència judicial de separació o divorci/Reclamació de pensió daliments (si és el cas).

Documentació acreditativa de la situació econòmica:
- 3 últims rebuts d'hipoteca, o lloguer i contracte, de l'habitatge habitual (si és el cas).
- Informe fiscal del capital mobiliari del tots els membres de la unitat familiar.
- Acreditació de la quantia i concepte de pensions o ingressos:
No contributius:
- Certificat PIRMI-Renda Garantida Ciutadania, jubilació, SOVI, RAI, LISMI, PNC, orfandat, viduïtat, invalidesa, LAPAD (dependència), etc.).
- Informe de vida laboral actualitzat.
- Treballadors de la llar: Certificat de cotitzacions a la Seguretat Social.
Contributius:
- Certificat de l'Administració Pública de prestacions econòmiques durgència social.
- Certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció de lloguer.
En cas de no fer la declaració de la renda:
- Declaració jurada dels ingressos detots els membres majors de 16 anys de 2019.
- 3 últimes nòmines de cadascun dels membres majors de 16 anys.
- Resolució d'atur i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO).

S'ha de presentar una sol·licitud per família. Al formulari de la instància cal especificar el tipus d'ajut que se sol·licita per a cada menor. Cal marcar si els llibres es compraran al centre educatiu. En el cas de sol·licitar l'ajut per al menjador és imprescindible adjuntar també el formulari de sol·licitud al Consell Comarcal.