Publicat el 21 de juny de 202221.06.2022
Ajuntament

L'Ajuntament ha iniciat el procés de consulta prèvia a a l'elaboració de l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació de Terrenys mitjançant tanques en sòl no urbanitzable. Amb aquesta consulta es vol recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i sobre els següent aspectes:

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
Mitjançant aquesta norma es pretén modificar l'ordenança actual en diversos aspectes: les característiques de les tanques a instal·lar i la documentació a presentar i altres errors detectats amb la ordenança vigent, com el càlcul del perímetre a tancar per a edificacions.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
L'augment de la presència de porcs senglars a la zona agrícola del municipi suposa un perjudici pels agricultors ja que es malmeten les seves collites.
També s'ha constatat que la ordenança vigent exigeix la presentació d'una excessiva documentació per a la sol·licitud d'instal·lació d'una tanca.

Objectius de la norma
L'objectiu d'aquesta norma és definir les característiques que han de tenir les tanques, en el sòl no urbanitzable del terme municipal d'Alella.

La consulta prèvia és oberta del 21 de juny al 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos, a través d'aquest FORMULARI.