Publicat el 29 d'octubre de 202129.10.2021
Ajuntament

Des d'aquest divendres, 29 d'octubre, ja està en vigor l'Ordenança de Convivència i Espai Públic, aprovada pel Ple el 22 de juliol amb el suport de tots els grups municipals. Aquesta és una nova eina normativa que concreta les conductes i comportaments inadequats en els espais públics amb l'objectiu de millorar la convivència ciutadana. La nova ordenança recull en un únic text la diversitat d'ordenances que fins ara regulaven de forma parcial aquests comportaments. També clarifica les obligacions de la ciutadania i les característiques de cada procediment, objectivant i simplificant el règim d'intervenció administrativa.
Amb aquesta nova regulació es vol afavorir el benestar col·lectiu, determinant mecanismes per corregir i, si escau sancionar, les actituds irresponsables que deterioren la qualitat de vida de la ciutadania. L'aprovació de l'ordenança és una de les accions previstes en el Pla d'Actuació Municipal (PAM).

Té dos objectius bàsics: fomentar, assegurar i promoure una plena utilització i el gaudi de l'espai públic per part de la ciutadania i mantenir el model de poble i la bona convivència. Per aquest motiu, l'elaboració d'aquesta normativa s'ha fet amb molta cura i de forma personalitzada per adaptar-la a les necessitats i els requeriments del municipi. 
Consta de més de 50 pàgines i 122 articles, i concreta més de 130 infraccions, amb les corresponents sancions en cas d'incompliment reiterat. Tot i això, la voluntat és fer pedagogia per evitar que es produeixin comportaments indeguts, per això s'han previst accions alternatives a les sancions.

DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA

Drets generals de la ciutadania

D'acord amb aquests principis, són drets de la ciutadania:

1. Ser respectats i respectades en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries a la legislació o als drets humans, i s'exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.

2. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.

3. Tenir el dret a sentir-se segur i segura a l'espai públic i rebre auxili i protecció per les autoritats municipals quan es requereixi.

4. Utilitzar lliurement la via pública i els espais públics del municipi sense més obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades en el marc de l'ordenació establerta, i sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades.

5. Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat, qualitat ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en condicions d'ornat i seguretat idònies.

6. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de persones i vehicles 

7. Gaudir en els espais privats d'uns estàndards de qualitat sonora, d'higiene i de respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat.

8. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de qualitat fixats per l'Ajuntament.

Deures generals de la ciutadania 

Constitueixen el marc dels deures de la ciutadania pel que fa a la convivència pública:

1. Respectar i evitar accions que puguin atemptar en contra del lliure exercici dels drets reconeguts a qualsevol altra persona en aquesta ordenança i en la resta de normatives.

2. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les persones evitant la comissió d'actes que puguin deteriorar-les.

3. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la resta de la ciutadania, tot i desenvolupar-se en els espais privats.

4. Seguir les indicacions de qui ostenta la representació municipal en l'exercici de les seves funcions, així com les contingudes en els bans i les ordenances municipals.

5. Tractar amb respecte i cortesia les autoritats i el personal municipal de forma anàloga al deure d'aquest a tractar amb respecte i cortesia la ciutadania.

6. Col·laborar amb les autoritats i amb les forces de seguretat en l'exercici de les seves funcions, especialment davant d'actituds abusives, violentes o discriminatòries vers altres persones.

7. Sense perjudicar els drets de la ciutadania, fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:

a) S'evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de persones i béns.

b) S'evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l'estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d'ornat.

Tipificació i graduació de les sancions

Són infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l'incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Ordenança municipal i poden ser classificades com a lleus, greus i molt greus.  Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de 150 a 750 euros; les greus amb multes de 751 a 1.500 euros i les molt greus, amb multes de 1.501 a 3.000 euros.

Les sancions lleus, i les greus quan estigui justificat tècnicament, poden ser commutades, per mesures alternatives a la sanció. Les sancions i mesures cautelars es graduen, en cada cas concret, tenint en compte:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.

e) El volum de negoci de l'establiment.

f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.

h) El fet que hi hagi requeriment previ. 

Mesures alternatives a la sanció

Tal com estableix l'article 122 de l'ordenança, l'Ajuntament aprovarà un Reglament regulador de les mesures alternatives a la sanció econòmica que regularà el procediment a seguir per a l'aprovació, execució i avaluació d'aquesta mesura, que serà de caràcter voluntari i per tant no serà considerat com una sanció.

No podran sancionar-se aquest fets que hagin estat sancionats de manera penal o administrativa i l'ordenança no podrà aplicar-se en aquests procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta normativa.


Derogació total o parcial d'altres ordenances

Amb l'entrada en vigor de la present Ordenança de Convivència i Espai Públic resten derogades totalment:

  • Ordenança de Policia i Bon Govern, aprovada pel Ple el 24 de febrer de 1981.
  • Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública i espais municipals amb contenidors, sacs, materials de construcció, runes, tanques, puntals d'estintolament, bastides i altres instal·lacions anàlogues, aprovada per a la gestió controlada de terres, runes i residus de la construcció a Alella, aprovada pel Ple el 29 de gener de 2004. 


Tanmateix queden alguns articles de les ordenances següents:

  • Articles 14, 16, 17, 19 i 20 de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi d'Alella, aprovada pel Ple el 9 de gener de 2014.
  • Articles 4, 11 i 20 de l'Ordenança Municipal d'arbrat, zones verdes i espais naturals, aprovada pel Ple el 22 de febrer de 2007.
  • Articles 12, 19, 22, 23 i 24 de l'Ordenança reguladora de la gestió de la recollida de residus a Alella, aprovada pel Ple el 28 d'octubre de 2004.
  • Qualsevol disposició continguda en les diferents ordenances o reglaments municipals, que contravingui la present ordenança, a excepció del Reglament Orgànic Municipal.