Publicat el 31 de desembre de 202031.12.2020
Foto ple desembre

El Ple de l'Ajuntament, celebrat aquest dimecres 30 de desembre, ha aprovat per unanimitat el manifest "Alella, poble cuidador", promogut per la Xarxa Comunitària Cuidadora  de suport a la comunitat, impulsada conjuntament per veïnes i veïns del poble, entitats i institucions alellenques i l'Ajuntament d'Alella. La declaració institucional aprovada, que va ser presentada pels grups municipals d'ERC+SxA, Gd'A i AP-PSC i recolzada també per JxCAT, AA-CUP i Cs, diu literament:

MANIFEST ‘ALELLA, POBLE CUIDADOR’
Sent plenament conscients  que l'envelliment, la malaltia i la mort són una part natural i inevitable de la vida; reconeixent el dret de totes les persones a que la seva dignitat sigui preservada, especialment en la vellesa, la malaltia i en el final de vida; i des de la voluntat de fer del nostre poble un poble inclusiu, equitatiu, solidari, empoderat, cohesionat i compassiu.

Acordem declarar-nos "Poble cuidador"  i fer nostres els següents compromisos:

 • Cuidar i acompanyar les persones grans de la nostra comunitat
 • Cuidar i acompanyar les persones que pateixen soledat
 • Cuidar i acompanyar les persones que pateixen malalties cròniques
 • Cuidar i acompanyar les persones que es troben en situació de final de vida
 • Cuidar i acompanyar les persones que es troben en situació de dol
 • Cuidar i acompanyar les persones que cuiden

Com a POBLE CUIDADOR, sabem que el benestar de les nostres veïnes i veïns incumbeix a tota la comunitat. Per això, acordem: 

 • Promoure els 8 Principis Comunitaris per la Cura i l'Acompanyament:
  • Comunicació respectuosa
  • Preservació de l'autonomia
  • Respecte de la privacitat
  • Control adequat dels símptomes físics
  • Atenció a les dimensions psicològica, social i espiritual
  • Suport familiar, comunitari i social
  • Respecte als valors, creences i preferències personals
  • Tracte amable i compassiu.
 • Fomentar en la comunitat, des de la infància i al llarg del cicle vital, l'acceptació i la humanització de l'envelliment, la malaltia, la mort i el dol.
 • Potenciar, mitjançant la creació i sostenibilitat de la Xarxa Comunitària Cuidadora, la col•laboració entre les institucions públiques, les entitats i els veïns i veïnes del poble, a fi d'articular i reforçar les capacitats comunitàries per la cura i l'acompanyament
 • Promoure el coneixement, la compassió, la inclusió, l'equitat, el respecte i la solidaritat
 • Col·laborar i compartir coneixements, capacitats i recursos amb les comunitats d'altres pobles

Modificació del contracte de gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal

El Ple també va aprovar una proposta de l'Alcaldia sobre modificació del contracte de gestió i explotació del servei públic del Comple Esportiu Municipal, per tal de poder fer front a la situació de desequilibri econòmic de la gestió d'aquest servei que presta la concessionària UFEC S.L. com a conseqüència de les restriccions i la limitació de l'ús de les instal·lacions imposades per les mesures sanitàries per prevenir la propagació de la pandèmia. 

Les mesures acordades són les següents:

 • Aprovar l'ampliació de la durada del contracte del servei públic de la Zona Esportiva Municipal “Can Vera” per un període de 5 anys i 3 mesos, és a dir, fins el 23 de març de 2046.
 • Suspendre l'aplicació del cànon establert en el contracte per als exercicis comptables del període 2020 – 2024 (ambdós inclosos).
 • Aprovar una aportació econòmica de 150.000 euros a compte de pèrdues amb els següents condicionants:
  • En el cas que l'exercici comptable de 2025 reflecteixi una situació d'equilibri econòmic de la concessió, entès com un resultat de l'exercici positiu, es procedirà al reintegrament de l'aportació econòmica de l'Ajuntament.
  • Aquest reintegrament es produirà mitjançant una aportació addicional al cànon establert en el contracte de 15.000 euros anuals per un període de 10 anys (període 2026-2035).
 •  Aprovar un crèdit extraordinari per import de 150.000 euros per assumir l'aportació esmentada, que es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2020 o, si fos insuficient, amb càrrec al fons de contingència per al 2021.

L'Alcalde d'Alella, Marc Almendro, va defensar durant la seva intervenció que aquestes mesures s'han considerat les més adequades per tal de poder complir les obligacions de l'Ajuntament vers la concessionària, davant de les pèrdues originades per la pandèmia, amb la premissa de ser "el més eficient possible en la utilització dels recursos públics". 

Els representants del grups municipals de Cs, Jose Antonio Bernal, i AA-CUP, Mark Ullod, van expressar dubtes sobre les mesures proposades, especialment respecte a l'aportació econòmica dels 150.000 euros al considerar que no hi ha suficients garanties de recuperació d'aquest prèstec. 

La proposta va ser aprovada amb el vots a favor d'ERC+SxA i Gd'A, el vot en contra de Cs i l'abstenció de JxCAT, AA-CUP i AP-PSC.

Abonament d'indemnització per suspensió del contracte de la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons

El Ple també va aprovar una proposta de la regidoria d'Educació d'abonament d'una indemnització de 45.166 euros a la Cooperativa Suara Serveis SCCL, concessionària de la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons, corresponent a la part proporcional de les despeses ocasionades durant els dies de suspensió del contracte entre març i juny de 2020, en virtut del que establia el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l'estat d'alarma per la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

La proposta va ser aprovada amb el suport dels grups municipals  ERC+SxA, JxCAT, G'dA, AA-CUP i AP-PSC i l'abstenció de Cs.


Podeu veure el Ple en aquest vídeo

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 30 de desembre de 2020 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 30 de desembre de 2020