Publicat el 22 de maig de 202022.05.2020
Esport Covid

Les franges horàries perquè els diferents grups de població puguin sortir al carrer es mantenen al nostre municipi malgrat la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat d'una ordre que les elimina a les poblacions amb menys de 10.000 habitants. Un altre dels requisits que permeten acollir-s'hi, el de tenir una densitat de població inferior als 100 habitants per quilòmetre quadrat, queda molt lluny de poder ser complert per Alella, atès que el nostre municipi presenta una densitat superior als 1.000 habitants per quilòmetre quadrat.

A més a més, la disposició addicional única afegeix que "queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre aquells municipis (...) el casc urbà consolidat dels quals sigui adjacent al casc urbà d'un altre municipi (...) el nombre d'habitants o la densitat de població del qual superi el que s'ha establert (...), o quan la suma dels habitants dels seus respectius cascos urbans consolidats superi el nombre d'habitants o densitat de població establert (...)" 

Es mantenen, per tant, les franges per a activitat esportiva esportiva individual i passejos (de 6 a 10 h i de 20 a 23 h), per a persones dependents i majors de setanta anys (de 10 a 12 h i de 19 a 20 h) i per a nens menors de 14 anys acompanyats d'un adult (de 12 a 19 h).