Notícies
Publicat el 7 d'agost de 202007.08.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Comissió Informativa Extraordinària de seguiment del POUM

El 29 de juliol passat va tenir lloc una Comissió Informativa Extraordinària dedicada exclusivament a temes urbanístics, a la qual van assistir la totalitat dels i les electes del consistori i l'arquitecte municipal. S'hi va fer un seguiment de tots aquells àmbits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es troben en algun estadi de desenvolupament. En concret es va fer un repàs dels diferents Plans de Millora Urbana (PMU), un instrument de planejament urbanístic que permet, en sòl ja actualment urbà, completar el teixit urbà o bé acomplir operacions de rehabilitació, de remodelació urbana, de transformació d'usos, de reurbanització i altres de similars, així com completar o acabar la urbanització i regular la composició volumètrica i de façanes. Així doncs es va explicar a tots els grups municipals l'estat de tramitació dels PMU de la Torre del Governador, de la Crison-Can Bragulat-Can Viló, del sector Can Manyé, del c/ Lleida-La Gaietana, entre d'altres.

També es va fer un repàs dels Plans Parcials en tramitació actualment al nostre poble. Un Pla Parcial és un instrument de planejament urbanístic que té per objecte, en sòl urbanitzable, desenvolupar el planejament urbanístic general i establir totes les determinacions pertinents per a l'ordenació urbanística detallada dels sectors implicats, entre les quals la qualificació del sòl, la regulació d'usos i els paràmetres de l'edificació, l'ordenació de volums, l'establiment de les condicions de gestió i dels terminis per executar les obres d'urbanització i d'edificació, la localització dels terrenys on s'ha de materialitzar la reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública, entre d'altres.

El Pla Parcial de La Miralda, que ha de permetre l'aparició d'un pol de desenvolupament econòmic i empresarial així com una part de sostre comercial i d'habitatge, es troba en fase de treball conjunt entre els tècnics de la nova empresa promotora i els tècnics municipals, treballant l'encaix i el desenvolupament del pla parcial d'acord amb les fitxes que es preveuen en el POUM.

El Pla Parcial de La Serreta-El Pla, que es troba en un estadi més avançat, perquè ja se'n va fer l’aprovació inicial, contempla l'aparició de 198 habitatges, prop de la meitat dels quals seran habitatges protegits, juntament amb sostre comercial i la cessió de sòl per a equipaments públics al subsector de La Serreta. Al subsector del Pla, situat per damunt de l'autopista, s'hi contempla l'aparició de tot un seguit d'instal·lacions esportives que hauran de constituir un gran espai públic destinat al lleure familiar i a la pràctica esportiva de diferents disciplines. L'empresa promotora que havia presentat el projecte n'està valorant de nou la viabilitat econòmica sense fer canvis a la proposta inicialment aprovada i tenint en compte les importants càrregues que ha d'assumir pel que fa a la urbanització inicial del sector d'El Pla. A banda d'aquestes valoracions, hi ha tot un seguit d'al·legacions que es van presentar al projecte en el seu moment i que s'hauran de respondre en les successives fases de tramitació del Pla Parcial, que en cap cas finalitzarà abans de, com a mínim, un any.

En el Ple del mateix dia 29 de juliol es va aprovar a proposta de tots els grups municipals la creació de la Comissió Informativa del POUM, contemplada en el nou Reglament Orgànic Municipal, i que té com a funció conèixer i fer seguiment de la implementació del POUM així com de qualsevol proposta de modificació d'aquest. Aquesta Comissió informativa del POUM es reunirà com a mínim semestralment i sempre que el seguiment dels projectes així ho requereixi.

Pujar al principi de la pàgina